Powrót

Stałe fizyczne

e = 1,6021917 10 -19 [C] (kulomb)

me = 9,109558 10 -31 [kg] (kilogram)

ε0 = 8,854 10 -12 [F m -1] (farad podzielony przez metr)

c = 2,997925 10 8 [m s -1] (metr na sekundę)

I0 = 4,539140207 10 -6 [J m -3] (dżul podzielony przez metr sześcienny), obliczona ze stałej słonecznej - (1360,8 +- 0,5 [W m-2]) podzielonej przez c.

Im = 4,2 10 -14 gęstość energii promieniowania reliktowego [J m -3]

G = 6,67384 10 -11 [m3 kg -1 s -2] (metr sześcienny podzielony przez kilogram i sekundę do kwadratu)

NA = 6,02214129(27) 10 23 - stala Avogadra - liczba atomów w jednym molu pierwiastka

Π = 3,141592654

Wyjaśnienie użytych skrótów

Calkowita energia kwantu fali elektromagnatycznej wynosi:
(1/2 + 1) odpowiada (½ + 1)hν = 32
gdzie:
h - stała Planka
h = 6,62606957 10-34 J·s (dżul razy sekunda)
ν = częstotliwość w s -1