Powrót
Wstęp      Strona ta jest stale modyfikowana i optymalizowana i zawiera ukryte teksty.

Nowa elementarna teoria siły grawitacji

 Z prezentowanego tutaj nowego wzoru na siłę grawitacji, który daje poprawne wyniki w porównaiu ze wzorem Newtona tylko na Ziemi i tylko dla pierwiatków ciężkich, wynika, że jest to oddziaływanie pomiędzy światłem a materią. Ogólnego wzoru dającego wyniki zgodne ze wzoren Newtona nie udalo mi się jeszcze znaleść.

Stała grawitacji w równaniu Newtona została wyznaczona z pomiarów przeprowadzonych tylko dla jednego pierwiastka - dla ołowiu. Wyznaczenie stałej grawitacji dla pierwiastków lekkich, jak wodór lub hel, jest praktycznie nie do zrealizowania. Obliczenie siły grawitacji działającej między dwoma cząstkami elementarnymi, jak np. elektronem czy protonem, jest wprawdzie możliwe, ale nie mamy dowodu na to, że obliczenia te dokonane w oparciu o znane nam matematyczne wzory (Newton) odzwierciedlają rzeczywistość*.
Einstein tłumaczy grawitację tzw. zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Wprawdzie jest to tylko interpretacja tego równania i to jedna z wielu możliwych interpretacji, ale została ona w świecie nauki powszechnie przyjęta i podobnie jak wiele innych interpretacji wzorów matematycznych opisujących rzeczywistość przyjmowana jest także przez naukowcow za prawdziwą. Historia odkryć i poglądów naukowych na przestrzeni tysiecy lat dowiodła już wielokrotnie, że często zmieniano interpretacje zjawisk przez nas obserwowanych... a więc także wzorów matematycznych opisujących te zjawiska. W równaniu Einsteina-Maxwella występuje tzw. stała kosmologiczna grawitacji, z której można zrezygnowć, uwzględniajac moje równanie.
Geometryczne ujęcie siły grawitacji nie pozwala nam łatwo na zintegrowanie tej siły z innymi siłami we Wszechświecie, chociaż od dawna pracują nad tym i w tej dziedzinie najtęższe umysły świata. Powstają tzw. "teorie superstrun", których zadaniem jest wyjaśnienie wszystkiego. Teorie te jeszcze bardziej wszystko komplikują, ponieważ nie potrafią wyjaśnić grawitacji w trzech lub czterech (czas) wymiarach przestrzeni, a liczba wymiarów przestrzeni w tych teoriach ciągle rośnie. Wprowadza się nowe byty, które niczego nie wyjasniają i które w mojej opinii nie są nam potrzebne.
Przypuszczam, że takie zunifikowanie siły grawitacji z innymi znanymi nam w fizyce siłami nie jest możliwe, jeżeli nie zrezygnujemy z geometrycznej interpretacji siły ciężkości.
Udało mi się zrezygnować z tłumaczenia siły grawitacji za pomocą jej geometrycznego przedstawienia i proponuję inną interpretację równań Einsteina (Einsteina-Maxwella równanie - OTW), pozwolającą nam na zintegrowanie wszystkich sił we Wszechświecie. Ta nowa interpretacja równania Einsteina, dzięki której można zrezygnować ze "stałej kosmologicznej", powinna być podjęta przez zaiteresowane osoby. Ja natomiast, chcę zaprezentować światu elementarną teorię grawitacji, która nie posługuje się pojęciami geometrycznymi i jest dla wszystkich łatwiejsza do zrozumienia a przy tym redukuje wszystkie siły w fizyce do jednej universalnej.
Z teorii tej wynika, że możemy zrezygnować z pojęć „ciemnej materii“ i „ciemnej energii“, ponieważ byty te nie występują we Wszechświecie. One są pomyłką. Obraz Wszechświata i jego powstanie powinien zostać skorygowany.
Całe moje życie szukałem równania Wszechświata i jestem na dobrej drodze, żeby je wreszcie znaleść! Początkiem jest tutaj zaprezentowane równanie „nowej elementarnej teorii grawitacji”.
*"Rzeczywistość" w użytym tu znaczeniu i moim rozumieniu nie pokrywa się z opisem znaczenia tego słowa w Wikipedii.
Wszechswiat jest tą moją rzeczywistością którą staramy się poznać wprowadzając pojęcia bytów i praw przyrody ujętych we wzory matematyczne. Nasze działania w celu poznania Wszechświata prowadzą do jego opisu ujętego w byty i prawa (także matematyczne) rządzące nim jakoby. Tak więc w znaczeniu tego słowa występuje pomiędzy Wikipedią a moim jego użyciu duża różnica. Wyjaśnienie w Wikipedii znaczenia słowa rzeczywistość odpowiada w moim rozumieniu tego słowa "opisowi rzeczywistości".